بدلیل تعطیلی سرویسهای ارسال،سفارت شهرستان بعد از تعطیلات انجام میشود